Program: Prispôsobenie sa zmene klímy – PREVENCIA POVODNÍ A SUCHA

ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava

Mierové námestie 10
Šintava
925 51
031 789 2434
martin.bodis@pobox.sk

PREPOJENIE NA WEBSTRÁNKU PROGRAMU A FINANČNÝCH MECHANIZMOV: WWW.EEAGRANTS.SK

Financované Z finančného mechanizmu EHP a ŠR SR
Prijímateľ: Základná škola s materskou školou kráľa Svätopluka Šintava
Mierové námestie 10, 925 51 Šintava
č.t. 031 789 2434
e-mail: martin.bodis@pobox.sk
Názov projektu:

Revitalizuj a zachráň planétu

Kód projektu: ACC03035