Program: Prispôsobenie sa zmene klímy – PREVENCIA POVODNÍ A SUCHA

ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava

Mierové námestie 10
Šintava
925 51
031 789 2434
martin.bodis@pobox.sk

PREPOJENIE NA WEBSTRÁNKU PROGRAMU A FINANČNÝCH MECHANIZMOV: WWW.EEAGRANTS.SK

40 000 €

Kapitola / limit rozpočtovej kapitoly Prijímateľ Spolu
Mzdové náklady 10 193 10 193
Cestovné náklady a náhrady 0 0
Nákup zariadenia 0 0
Nákup nehnuteľností 0 0
Náklady na materiál a zásoby 0 0
Náklady na nákup iných tovarov a služieb 29605 29605
Publicita 202 202
Náklady na stavebné práce - sumárne 0 0
Nepriame náklady 0 0
Iné náklady 0 0
príspevky v naturáliách 0 0


Výstupy projektu Limit výstupu
(eur)
Riadenie projektu 3 798
Vypracovanie a propagácia osnov zameraných na manažment dažďových vôd a jej
prepojenie na zmenu klímy pre základné a stredné školy
36 202
Publikovanie všetkých informácií o programe "Prispôsobenie sa zmene klímy-prevenciapovodní a sucha! pre širokú verejnosť prostredníctvom internetu 0

Výsledky projektu Zodpovedný za realizáciu Limit výstupu
(eur)
Riadenie projektu Prijímateľ 3 798
Vzdelávanie a zvyšovanie povedomia Prijímateľ 6 395
Realizácia adaptačných opatrení Prijímateľ 29 807
Zriadenie webovej stránky alebo podstránky projektu Prijímateľ  
Revitalizácia časti areálu základnej školy Prijímateľ