Program: Prispôsobenie sa zmene klímy – PREVENCIA POVODNÍ A SUCHA

ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava

Mierové námestie 10
Šintava
925 51
031 789 2434
martin.bodis@pobox.sk

PREPOJENIE NA WEBSTRÁNKU PROGRAMU A FINANČNÝCH MECHANIZMOV: WWW.EEAGRANTS.SK

VYPRACOVANIE OSNOV

Učebné osnovy boli vypracované v termíne do 5.9.2014 a následne schválené riaditeľom školy na pedagogickej rade 8.9.2014.

Dodatky k učebným osnovám: 

Mgr. Mária Hrabíková

 ISCED 0

 

PaedDr. Paulína Krivosudská 

ISCED 1

ENV

PDA

PVC

Mgr. Milada Rajterová

ISCED 2

BIO

GEG

CHE

SEE