Program: Prispôsobenie sa zmene klímy – PREVENCIA POVODNÍ A SUCHA

ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava

Mierové námestie 10
Šintava
925 51
031 789 2434
martin.bodis@pobox.sk

PREPOJENIE NA WEBSTRÁNKU PROGRAMU A FINANČNÝCH MECHANIZMOV: WWW.EEAGRANTS.SK

PRACOVNÉ STRETNUTIE: 1.7.2014

Stretnutia sa zúčastnili: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD., Ing. Mária Kopálová,

PhDr. Marcel Olšiak, PhD. Na stretnutí sa uskutočnila dohoda o priebehu projektu.

PRACOVNÉ STRETNUTIE: 28.8.2014

Stretnutia sa zúčastnili: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD., Ing. Mária Kopálová, 

PaedDr. Paulína Krivosudská, Mgr. Milada Rajterová, Mgr. Mária Hrabíková, Ivan Šnirc. 

Odborné stretnutie bolo zamerané na tvorbu učebných osnov a vytvorenie web stránky

k projektu. 

PRACOVNÉ STRETNUTIE: 15.5. 2015

Stretnutia sa zúčastnili: PaedDr. Paulína Krivosudská, Mgr. Milada Rajterová, Mgr. Mária Hrabíková, 

Pracovné stretnutie bolo zamerané na odovzdávanie vzájomných skúseností z overovania didaktických materiálov.Účastníčky stretnutia sa vzájomne informovali o realizácii overovania didaktických materiálov, vzájomne sa inšpirovali, poskytli si námety na finálne tvorby.

PRACOVNÉ STRETNUTIE: 22.5. 2015

Stretnutia sa zúčastnili: PaedDr. Paulína Krivosudská, Mgr. Milada Rajterová, Mgr. Mária Hrabíková, 

Pracovné stretnutie bolo zamerané na prípravu metodického dňa v MŠ – prezentovanie aktivít projektu Mgr. Mária Hrabíková pripravuje prezentáciu na metodický deň,  ktorý sa uskutoční 27.5.2015. Účastníčky stretnutia dopĺňali prezentáciu z realizovania a overovania didaktických materiálov.

PRACOVNÉ STRETNUTIE: 17.6. 2015

Stretnutia sa zúčastnili:  PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.,PaedDr. Paulína Krivosudská, Mgr. Milada Rajterová, Mgr. Mária Hrabíková, Ing. Mária Kopálová

Pracovné stretnutie bolo zamerané na prípravu záverečnej konferencie. Účastníci sa dohodli na termíne a realizácii záverečnej konferencie – priebežne pripravujú záverečné prezentácie.